Учасники конференції


Автори Назва доповіді Тематичний напрям Дата реєстр.
1 В. В. Комольцев, студ., О. М. Халімовський, к.т.н., доцент Національний технічний університет України «Київський політехнічний інститут імені І. Сікорського» А. А. Ніколаев, інженер Розробка системи регулювання швидкості виходу продукту з урахуванням зміни властивостей грануляту в процесі екструзії електромеханічні системи, моделювання та оптимізація 02.03.18
2 Смайл А., студентка, Батырбек А., студент Карагандинский государственный индустриальный университет 3D – печать как средство изготовления учебных пособий комп'ютерні технології в освіті та виробництві 02.03.18
3 Запорожець М.С., студ. Кременчуцький національний університет імені Михайла Остроградського Комп’ютеризований лабораторний стенд по дослідженню режимів роботи крокового електроприводу комп'ютерні технології в освіті та виробництві 28.02.18
4 Данченко Є.Ю., студ., Космина О.В., студ., Калінов А.П., к.т.н., доц. Кременчуцький національний університет імені Михайла Остроградського Комп’ютеризований лабораторний стенд для випробувань асинхронних двигунів під навантаженням комп'ютерні технології в освіті та виробництві 27.02.18
5 Чорна О. А., ст.викл, Рєзнік Д. В., ст.викл., Кісліцин О. Ю., студ, Кулік Д. О., студ., Прошин Д. асп. Кременчуцький національний університет імені Михайла Остроградського ЧИСЕЛЬНЕ МОДЕЛЮВАННЯ РОЗПОДІЛУ ІНДУКЦІЇ ЗМІННОГО МАГНІТНОГО ПОЛЯ НА ПОВЕРХНІ АСИНХРОННОГО ДВИГУНА електромеханічні системи, моделювання та оптимізація 25.02.18
6 Барановська М.Л., к.т.н., доцент, Петренко І.Е., Барановський В.Д., студенти ДВНЗ "Криворізький національний університет" ОПТИМІЗАЦІЯ ПРОЦЕСУ БУРІННЯ ВЕРСТАТА ВБШ-250 В УМОВАХ ГІРНИЧОРУДНИХ ПІДПРИЄМСТВ електромеханічні системи, моделювання та оптимізація 22.02.18
7 Усатюк О.О., асист. Кременчуцький національний університет імені Михайла Остроградського Використання методу бджіл для оптимізації геометрії намагнічувальної котушки сепаратора. електромеханічні системи, моделювання та оптимізація 22.02.18
8 (Багатченко О.А., студ. Кременчуцький національний університет імені Михайла Остроградського Чорна В.О. к.т.н., доц.) Дослідження пускових режимів роботи тягових електричних двигунів постійного струму діагностика електромеханічних систем та енергоресурсозбереження 21.02.18
9 Горобець Є. А., Якимець С.М. Кременчуцький національний університет імені Михайла Остроградського Аналіз режимів керування які використовуються в роботі вітрових електроустановок діагностика електромеханічних систем та енергоресурсозбереження 21.02.18
10 О. І. Саблін, к.т.н., доц., п.н.с., Д. О. Босий, д.т.н., доц., І. Ю. Кебал, асп., С. С. Мямлін, асп. Дніпропетровський національний університет залізничного транспорту імені академіка В. Лазаряна Оптимізація енергообмінних режимів в системах тягового електропостачання при застосуванні накопичувачів електромеханічні системи, моделювання та оптимізація 21.02.18
11 Філіппова М., к.т.н.,доц, Маркін М.О., к.т.н., доц., Волошин К.П., студент Національний технічний університет України "Київський політехнічний інститут імені Ігоря Сікорського" Виробнича система складання виробів комп'ютерні технології в освіті та виробництві 21.02.18
12 Родькін Д.Й., д.т.н., проф., Ромашихін Ю.В., к.т.н., доц. Руденко М.А., асист. Кременчуцький національний університет імені Михайла Остроградського Особенности учета качества преобразования энергии в идентификационных задачах энергетическим методом діагностика електромеханічних систем та енергоресурсозбереження 21.02.18
13 Мошковський В.Ю., асп. Кременчуцький національний університет імені Михайла Остроградського МОЖЛИВОСТІ ВИКОРИСТАННЯ ВИМІРЮВАЛЬНИХ СИСТЕМ ДЛЯ КОНТРОЛЮ ПРАЦЕЗДАТНОСТІ ОБЛАДНАННЯ діагностика електромеханічних систем та енергоресурсозбереження 21.02.18
14 В. М. Сліденко, доц., Л.К. Лістовщик, доц., В. О. Бут, студ. Київський політехнічний інститут імені Ігоря Сікорського Адаптивна мехатронна система імпульсно-хвильової дії на гірський масив енергетика та енергетичні системи 20.02.18
15 С. О. Бур’ян, к.т.н., доц., М. В. Печеник, к.т.н., доц., Б. В. Фомін, студ., Г. Ю. Землянухіна, студ. Національний технічний університет України "Київський політехнічний інститут ім. Ігоря Сікорського" Дослідження роботи вентиляторної установки з апроксимованими характеристиками на основі нейронних мереж електромеханічні системи, моделювання та оптимізація 20.02.18
16 Бунько В.Я., к.т.н., доц. Відокремлений підрозділ Національного університету біоресурсів і природокористування України "Бережанський агротехнічний інститут" Аналіз впливу відхилень показників якості електричної енергії на функціонування електроспоживачів енергетика та енергетичні системи 20.02.18
17 Якимець М.С., студентка Дніпровський національний університет імені Олеся Гончара Якимець С.М., к.т.н., доц., Кременчуцький національний університет імені Михайла Остроградського Алгоритм вибору обладнання та розрахунки альтернативних автономних систем живлення енергетика та енергетичні системи 19.02.18
18 Кіяткін Р.О., студ., Філіппенко М.В., студ., Приступа Д.Л., к.т.н., ст. викл. Національний технічний університет України «Київський політехнічний інститут ім. Ігоря Сікорського» Симуляційна модель контуру вимірювання швидкості в середовищі Matlab Simulink електромеханічні системи, моделювання та оптимізація 19.02.18
19 Кропивний І.О., студент, Прус В.В, к.т.н., доц. Кременчуцький національний університет імені Михайла Остроградського Розробка побутових засобів генерації електричної енергії приватного будинку. електричні машини та апарати 19.02.18
20 Гладир А. А., студ. Кременчуцький національний університет імені Михайла Остроградського ІНФОРМАЦІЙНІ СИСТЕМИ В СУЧАСНІЙ УКРАЇНСЬКІЙ МЕДИЦИНІ ТА ШЛЯХИ ЇХ ВДОСКОНАЛЕННЯ комп'ютерні технології в освіті та виробництві 16.02.18
21 Некрасов А.В., к.т.н., Крицький М.І., студ. Кременчуцький національний університет імені Михайла Остроградського Дослідження автономного асинхронного генератора при живленні сільськогосподарських споживачів енергетика та енергетичні системи 15.02.18
22 Богодист А.О., магістрант, Рєзнік Д.В., ст.викладач Кременчуцький національний університет імені Михайла Остроградського Дослідження поширення електромагнітного поля промислової частоти та аналіз її впливу на людину електромеханічні системи, моделювання та оптимізація 15.02.18
23 Земський Д.Р., аспірант. Дніпропетровський національний університет залізничного транспорту імені академіка В. Лазаряна Моделювання процесу передачі електричної енергії лініями «два проводи-рейка» енергетика та енергетичні системи 15.02.18
24 Мельник К.І, аспірант, Мирко В.М., аспірант, Зачепа Н.В., асистент Кременчуцький національний університет імені Михайла Остроградського Оцінка ефективності застосування комп_ютерних тренажерів-імітаторів при підготовці фахівців електроенергетичної галузі комп'ютерні технології в освіті та виробництві 15.02.18
25 Перекрест А.Л., к.т.н., доц., Чорна В.О., к.т.н., доц., Чеботарьова Є.О., аспірант Кременчуцький національний університет імені Михайла Остроградського Підготовка енергоаудиторів для сертифікації енергетичної ефективності та обстеження інженерних систем будівель інновації в освіті та виробництві 15.02.18
26 Ковальчук В.Г., асист., Скібчик В.В., Коренькова Т.В., к.т.н., доц. Кременчуцький національний університет імені Михайла Остроградського Определение динамических нагрузок в насосном комплексе при вариации параметров трубопроводной сети електромеханічні системи, моделювання та оптимізація 15.02.18
27 Новіков Ю.А., студент., Ромашихіна Ж.І., к.т.н., ст. викл., Кременчуцький національний університет імені Михайла Остроградського Оцінка впливу несиметрії ротора на електромагнітні та електромеханічні характеристики асинхроного двигуна електричні машини та апарати 15.02.18
28 О. О. Карпенко, асист., А. Л. Перекрест, к. т. н., доц., О. В. Герасименко, асп. Кременчуцький національний університет імені Михайла Остроградського ДОСЛІДЖЕННЯ ТЕПЛОСПОЖИВАННЯ ПРИВАТНИХ БУДІВЕЛЬ діагностика електромеханічних систем та енергоресурсозбереження 14.02.18
29 Б.Ю. Бондар, студ., А.В Босак, к.т.н., ст. викл. Національний технічний університет України «Київський політехнічний інститут імені Ігоря Сікорського» Оптимальне керування потужністю вітроенергетичної установки електромеханічні системи, моделювання та оптимізація 14.02.18
30 Г. О. Гаврилець, ст. викл. Кременчуцький національний університет імені Михайла Остроградського Анализ временного ряда сигнала электромагнитного момента електромеханічні системи, моделювання та оптимізація 14.02.18
31 Ратушний А.П., Касіч О.А. Кременчуцький національний університет імені Михайла Остроградського Комп’ютеризований лабораторний комплекс для дослідження систем частотно-регульованого електропривода електромеханічні системи, моделювання та оптимізація 14.02.18
32 Холоденко А.А. Кременчуцький національний університет імені Михайла Остроградського Дослідження замкнутого частотно-регульованого електроприводу із використанням комп’ютеризованого лабораторного стенду електромеханічні системи, моделювання та оптимізація 14.02.18
33 Пономаренко С. С., студент, Красношапка Н. Д., к.т.н., доцент. Національний технічний університет України «Київський політехнічний інститут імені Ігоря Сікорського» Автоматизований електропривод системи охо-лодження масла гідравлічного пресу діагностика електромеханічних систем та енергоресурсозбереження 14.02.18
34 Гулий Б.В., студент, Кременчуцький національний університет імені Михайла Остроградського Проектування електричних машин з використанням тривимірного моделювання електричні машини та апарати 14.02.18
35 Гриценко О. В. студ. ДВНЗ «Криворізький національний університет » Осадчук Ю.Г. к.т.н. доцент, декан електротехнічного факультету Розробка техніко-економічного обґрунтування реконструкції схеми електропостачання ГПП-4 і ГПП-5 цеху мереж та підстанцій діагностика електромеханічних систем та енергоресурсозбереження 14.02.18
36 Смірнов О.О., студ. Кременчуцький національний університет імені Михайла Остроградського Перспективи підготовки фахівців в галузі автоматизації на базі лабораторного стенду з дослідження апаратних та програмних засобів терморегулювання. інновації в освіті та виробництві 14.02.18
37 (Захарчук О.О., студ., Босак А.В., к.т.н., ст. викл. Національний технічний університет України «Київський політехнічний інститут імені Ігоря Сікорського») ФОРМУЛЮВАННЯ МАТЕМАТИЧНОЇ МОДЕЛІ ВАКУУМНОЇ СУШКИ ДЕРЕВИНИ електромеханічні системи, моделювання та оптимізація 14.02.18
38 Ю. В. Пасєка, студ., Ю. С. Чубань, студ., Н. Д. Красношапка, к.т.н., доц. Національний технічний університет України «Київський політехнічний інститут імені Ігоря Сікорського» Концепція електромеханічної системи подавання вугільного пилу в котел діагностика електромеханічних систем та енергоресурсозбереження 14.02.18
39 Худяев А.А., к.т.н., доц., Голобородько С. В., асп Национальный Технический Университет "Харьковский Политехнический Институт" Быстродействующий двухканальный электропривод подачи станка с обобщенной динамической моделью процесса резания. електромеханічні системи, моделювання та оптимізація 14.02.18
40 Смірнов І.О., Мамчур Д.Г., к.т.н., доц. Кременчуцький національний університет імені Михайла Остроградського Лабораторний стенд для вивчення програмних засобів систем керування на базі обладнання фірми Kinco автоматизація 14.02.18
41 С. Ю. Шишков, Кременчуцький національний університет імені Михайла Остроградського ВИБІР ОПТИМАЛЬНОГО СТАНДАРТУ БЕЗДРОТОВОЇ ПЕРЕДАЧІ ДАНИХ ДЛЯ ЕКСПЕРИМЕНТАЛЬНОГО КОМПЛЕКСУ МОНІТОРИНГУ ЕЛЕКТРОПРИВОДІВ комп'ютерні технології в освіті та виробництві 14.02.18
42 ГордієнкоІ. І., студент Кременчуцький національний університет імені Михайла Остроградського Мікроконтролерна система позиціонування сонячної батареї на базі платформи Arduino автоматизація 13.02.18
43 Мистецький В. А. Мистецький В. А., інж. Інститут електродинаміки НАН України МЕХАНІКО-ТЕПЛОВИЙ РОЗРАХУНОК ПЕРЕРОЗПОДІЛУ МЕХАНІЧНИХ СИЛ ТА ВИДОВЖЕНЬ В СТАТОРІ ТУРБОГЕНЕРАТОРА електричні машини та апарати 13.02.18
44 Волжан М.М., головний енергетик Горішньоплавнівської міської лікарні Проблеми енергобезпеки типових лікарняних комплексів енергетика та енергетичні системи 13.02.18
45 Гриценко О.В. ст. ДВНЗ"Криворізький національній університет " Осадчук Ю.Г. к.т.н., доцент, декан електротехнічного факультету Розробка техніко-економічного обґрунтування реконструкції схеми електропостачання ГПП-4 і ГПП-5 цеху мереж та підстанцій діагностика електромеханічних систем та енергоресурсозбереження 13.02.18
46 Гусач С.С., аспірант, Мамчур Д.Г., к.т.н., доц. Кременчуцький національний університет імені Михайла Остроградського Методи діагностики асинхронних двигунів на основі спектрального аналізу діагностика електромеханічних систем та енергоресурсозбереження 13.02.18
47 Хорошко Р. А. студент Кременчуцький національний університет імені Михайла Остроградського Оцінка складових потужності електроенергії в симетричному та несиметричному режимах роботи тиристорного регулятора енергетика та енергетичні системи 13.02.18
48 Жеглатий Г.Ю., Ломонос А.І.. Кременчуцький національний університет імені Михайла Остроградського Автоматизована система керування нагрівом муфельної печі автоматизація 13.02.18
49 В. П. Аксенов, аспирант, инженер-конструктор Донбасская государственная машиностроительная академия ЧАО "Новокраматорский машиностроительный завод" Динамика транспортной тележки для передачи раскатов електромеханічні системи, моделювання та оптимізація 12.02.18
50 Ніконенко Є. О., магістрант, Пересада С. М., д.т.н., проф., Приступа Д. Л., к.т.н., ст. викл. Національний технічний університет України «Київський політехнічний інститут ім. Ігоря Сікорського» Новий алгоритм керування DC-DC перетворюва-чем напруги. Частина I. Синтез алгоритму електромеханічні системи, моделювання та оптимізація 12.02.18
51 Ніконенко Є. О., магістрант, Пересада С. М., д.т.н., проф., Приступа Д. Л., к.т.н., ст. викл. Національний технічний університет України «Київський політехнічний інститут ім. Ігоря Сікорського» Новий алгоритм керування DC-DC перетворюва-чем напруги. Частина II. Дослідження алгоритму електромеханічні системи, моделювання та оптимізація 12.02.18
52 Волянський С. М., к.т.н., Підлубний Д.О., студент Національний університет кораблебудування імені адмірала Макарова ОСОБЛИВОСТІ СИНТЕЗУ НЕЧІТКИХ РЕГУЛЯТОРІВ СИСТЕМИ КЕРУВАННЯ РУШІЙНИМИ ПРИСТРОЯМИ ПІДВОДНОГО ПЛАВАЛЬНОГО АПАРАТА електромеханічні системи, моделювання та оптимізація 12.02.18
53 (Теницький Б.А., студ., Бялобржеський О.В., к.т.н., доц. Кременчуцький національний університет імені Михайла Остроградського) Дослідження впливу на компоненти потужності електричної енергії тиристорного випрямляча при застосуванні силових фільтрів енергетика та енергетичні системи 09.02.18
54 Гайдук В.О., студент, Неживий Б.С., студент, Кравець О.М., к.т.н, ст. викл. Кременчуцький національний університет імені Михайла Остроградського Автоматизована система керування гідротранспортним комплексом автоматизація 09.02.18
55 В. В. Артамонов, д.т.н., проф., А. В. Нікітіна, ст. викл., К. О. Нікітіна, студ. Кременчуцький національний університет імені Михайла Остроградського Організація учбово-пізнавальної діяльності студентів із застосуванням компютерних систем тестування комп'ютерні технології в освіті та виробництві 08.02.18
56 І. І. Гордієнко Кременчуцький національний університет імені Михайла Остроградського Мікроконтролерна система позиціонування сонячної батареї на базі платформи Arduino автоматизація 08.02.18
57 Титюк В.К. к.т.н. доц., Позігун О.А. асист. Криворізький національний університет Визначення вагового навантаження конвеєрної установки електромеханічні системи, моделювання та оптимізація 07.02.18
58 Хребтова О.А. Кременчуцький національний університет імені Михайла Остроградського Нечітка логіка в системах керування підйомно-транспортних механізмів автоматизація 06.02.18
59 Хребтова О.А. Кременчуцький національний університет імені Михайла Остроградського Врахування властивостей трансмісії при розробці систем керування підйомно-транспортних механізмів електромеханічні системи, моделювання та оптимізація 06.02.18
60 Е. В. Бурдильная, А. П. Черный Кременчугский национальный университет имени Михаила Остроградского ЭКСПЕРИМЕНТАЛЬНЫЕ ИССЛЕДОВАНИЯ ПРОЦЕССОВ НАГРЕВА СТЕРЖНЯ В ЗАЩИТНОМ КОЖУХЕ електромеханічні системи, моделювання та оптимізація 06.02.18
61 С. В. Каленик, магістр. Кременчуцький національний університет імені Михайла Остроградського Особливості роботи генераторної установки для випробування асинхронних двигунів в несиметричних режимах електромеханічні системи, моделювання та оптимізація 06.02.18
62 Гераскін О.А., к.т.н., доц., Татевосян А.А., магістрант Національний технічний університет України «Київський політехнічний інститут ім. Ігоря Сікорського» Дослідження впливу дії сили тяжіння на тензор механічних напружень в роторі турбогенератора електричні машини та апарати 06.02.18
63 Гераскін О.А., к.т.н., доц., Кречик О.О., магістрант Національний технічний університет України «Київський політехнічний інститут ім. Ігоря Сікорського» Розподіл струмів в обмотці ротора асинхронного двигуна при ушкодженні сегментів короткоза-микаючих кілець комп'ютерні технології в освіті та виробництві 06.02.18
64 Кущ-Жирко М.О., студент Кременчуцький національний університет імені Михайла Остроградського Аналіз сучасних інформаційних засобів муніципального енергомоніторингу автоматизація 05.02.18
65 Манько Р.М., асп., Кравець О.М., к.т.н., Коренькова Т.В. к.т.н., доц., Кременчуцький національний університет імені Михайла Остроградського Вейвлет – анализ утечек в трубопроводных сетях насосных комплексов діагностика електромеханічних систем та енергоресурсозбереження 05.02.18
66 к.т.н., доц. Перекрест А.Л., асист. Карпенко О.О. Кременчуцький національний університет імені Михайла Остроградського Аналіз теплозабезпечення приватних будівель діагностика електромеханічних систем та енергоресурсозбереження 05.02.18
67 Бойко Л.Г. асист., Беспарточна О.І. к.п.н., доц., Кременчуцький національний університет імені Михайла Остроградського Про роль самостійної роботи у підготовці студентів технічних спеціальностей проблеми вищої школи 05.02.18
68 Ноженко В.Ю. Кременчуцький національний університет імені Михайла Остроградського Рациональные системы электропривода зарезонансных вибрационных машин електромеханічні системи, моделювання та оптимізація 05.02.18
69 Ченчевой В.В., к.т.н., старш. викл., Безуглий М.Г., студент Кременчуцький національний університет імені Михайла Остроградського Показники якості вихідної напруги автономного асинхронного генератора при несиметричних режимах роботи енергетика та енергетичні системи 05.02.18
70 М.В.Пушкар, к.т.н.,ст.викл.,О.О. Веденеєв, студент, Р.О. Канєвський, студент, Національний технічний університет України “Київський політехнічний інститут імені Ігоря Сікорського” Лабораторний стенд для дослідження пристроїв підрахунку виробленої продукції на основі програмованих лічильників імпульсів в системах автоматизації автоматизація 05.02.18
71 Волочай А.Г., Кременчуцький національний університет імені Михайла Остроградського Ідентифікація параметрів асинхронного двигуна з використанням фіктивних джерел живлення електромеханічні системи, моделювання та оптимізація 05.02.18
72 Гайдук В.О., студент, Неживий Б.С., студент, О. М. Кравець, к.т.н., ст. викл. Кременчуцький національний університет імені Михайла Остроградського Автоматизована система керування гідро транспортним комплексом автоматизація 05.02.18
73 Даєв М.В., студ. Кременуцький національний університет імені Михайла Остроградського Дослідження режиму роботи асинхронного генератора з фазним ротором. Розрахунок складових миттєвої потужності генератора за умов зміни моменту, активного та реактивного навантаження електромеханічні системи, моделювання та оптимізація 04.02.18
74 Алєксєєва Ю. О. Кременчуцький національний університет імені Михайла Остроградського Ефективне керування насосною установкою в системі подачі рідини електромеханічні системи, моделювання та оптимізація 03.02.18
75 Чорний О. П. д.т.н., професор, Майборода С. В. студент. Кременчуцький національний університет імені Михайла Остроградського Віртуальний комплекс системи моніторингу асинхронних двигунів електромеханічні системи, моделювання та оптимізація 02.02.18
76 Родькін Д.Й., д.т.н., проф., Ромашихін Ю.В., к.т.н., доц. Кременчуцький національний університет імені Михайла Остроградського Родькін Д.І., студ. Київський політехнічний інститут імені Ігоря Сікорського ДОСЛІДЖЕННЯ ОСОБЛИВОСТЕЙ ЗАСТОСУВАННЯ ЕНЕРГЕТИЧНОГО МЕТОДА ДЛЯ ІДЕНТИФІКАЦІЇ ПАРАМЕТРІВ RLC КОНТУРА електричні машини та апарати 02.02.18
77 Деревягін В. В., студент Кременчуцький національний університет імені Михайла Остроградського Визначення компонент потужності через ортогональні компоненти періодичних струму та напруги енергетика та енергетичні системи 02.02.18
78 Реуцька А.В., студентка, Артеменко А.М., старший викладач Кременчуцький національний університет імені Михайла Остроградського Створення тестових завдань з навчальної дисципліни «Теорія електропривода» проблеми вищої школи 02.02.18
79 Яцюк Р.П., студ. Кременчуцький національний університет імені Михайла Остроградського Проектування нейро - ПІД контролера для асинхронного двигуна автоматизація 02.02.18
80 Мур О.В., студ. Кременчуцький національний університет імені Михайла Остроградського Аналіз енергоспоживання муніципальних будівель діагностика електромеханічних систем та енергоресурсозбереження 01.02.18
81 Торопов А.В., к.т.н., доц., Торопова Л.В., асс., Набок С.С., студ. Национальный технический университет Украины «Киевский политехнический институт им. И. Сикорского» К вопросу настройки пид – регулятора загрузки конвейера с учетом широкополосного случайного возмущающего воздействия. комп'ютерні технології в освіті та виробництві 31.01.18
82 Перекрест А.Л., к.т.н, доц., Молодика І.С., асист. Кременчуцький національний університет імені Михайла Остроградського Інформаційне забезпечення дисципліни "Проектування КСУ технологічним процесом" комп'ютерні технології в освіті та виробництві 30.01.18
83 А. Г. Лазарев, студ., М. І. Коцур, канд. техн. наук, доц. Запорізький національний технічний університет Реалізація режиму гальмування противмиканням асинхронних електроприводів з фазним ротором електромеханічні системи, моделювання та оптимізація 30.01.18
84 Є. Д. Крючков, студ., М. І. Коцур, канд. техн. наук, доц. Запорізький національний технічний університет Узгоджене обертання асинхронних двигунів в системі електроприводу електромеханічні системи, моделювання та оптимізація 30.01.18
85 Р.С. Шестопал студ., А.В Босак., к.т.н., ст. викл. Національний технічний університет України «Київський політехнічний інститут імені Ігоря Сікорського» Комбіноване керування пневмомеханічною систе-мою виконавчого органу фасувально автомату електромеханічні системи, моделювання та оптимізація 29.01.18
86 Ромашихин Ю.В., к.т.н., доц., Руденко Н.А., асист. Кременчуцький національний університет імені Михайла Остроградського Ідентифікація параметрів асинхронних двигунів в пускових режимах роботи на базі енергетичного методу діагностика електромеханічних систем та енергоресурсозбереження 29.01.18
87 А.О. Петрученко, асп., Д.Д. Мугенов асп., Чермалых А.В. к.т.н., доц., Босак А. В. к.т.н., ст. преп. Национальный технический университет Украины «Киевский политехнический институт имени Игоря Сикорского» Оптимизация управления позиционным электро-приводом переменного тока с нелинейным фаззи-контроллером електромеханічні системи, моделювання та оптимізація 26.01.18
88 Ушкаренко А.О., к.т.н., доц. Национальный университет кораблестроения имени адмирала Макарова Формализация процедуры преобразования информационных аргументов в системах управления електромеханічні системи, моделювання та оптимізація 25.01.18
89 Сулим А.О., к.т.н. Державне підприємство "Український науково-дослідний інститут вагонобудування" (ДП "УкрНДІВ"), заст. зав. лаб. Шляхи підвищення ефективності використання електроенергії рекуперативного гальмування в метрополітені діагностика електромеханічних систем та енергоресурсозбереження 24.01.18
90 Кременчуцький національний університет імені Михайла Остроградського, Бондаренко С. С., аспірант Особливості вкористання трансформаторів для реалізації послідовного силового активного фільтру енергетика та енергетичні системи 19.01.18
91 Кременчуцький національний університет імені Михайла Остроградського, Євтушенко Л. Г., аспірант Обґрунтування вимог до системи керування режимами синхронного генератора когенеруючої установки цеху промислового підриприємства енергетика та енергетичні системи 19.01.18
92 О.В. Виговський, к.т.н. Інститут проблем безпеки атомних електростанцій НАН України Д.І. Хвалін, асп. Інститут електродинаміки НАН України Температура крайнього пакета осердя статора турбогенератора при внутрішньому екрануванні електричні машини та апарати 16.01.18
93 Ауесжанов Д.С., студент, Орынбаев С.А., PhD, доцент Таразский государственный университет имени М.Х. Дулати Методы максимизации мощности солнечных панелей. комп'ютерні технології в освіті та виробництві 15.01.18
94 Строкоус А.В., аспирант Национальный технический университет «ХПИ» Математическая модель электромагнитных сил, действующих на стяжные призмы сердечника статора турбогенераторов електричні машини та апарати 11.01.18
95 Власенко Р.В., асистент Кременчуцький національний університет імені Михайла Остроградського Обмеження струму силового активного фільтра в умовах перевантаження та короткого замикання енергетика та енергетичні системи 09.01.18
96 Шестопал Р.С., к.т.н., ст.викл. Босак А.В. Национальный технический университет Украины «Киевский политехнический институт имени Игоря Сикорского» Комбінування пневматичної та механічної систем у виконавчих органах фасувального автомату. діагностика електромеханічних систем та енергоресурсозбереження 09.01.18
97 Матвєєва А.В. студ., Чорна В.О., к.т.н., доц. Кременчуцький національний університет імені Михайла Остроградського Обстеження будівлі навчального корупусу з метою визначення класу його енергетичної ефективності енергетика та енергетичні системи 19.12.17
98 Казанський С.В., к.т.н., доц., Моссаковський В.І., асистент, Меркотан Р.А., магістрант. Національний технічний університет України "Київський політехнічний інститут імені Ігоря Сікорського" Моделювання коливань проводів повітряних ліній електропередачі з урахуванням ожеледних навантажень. електромеханічні системи, моделювання та оптимізація 18.12.17
99 Юхименко М.Ю., Заводун В.Е. Кременчуцький національний університет імені Михайла Остроградського Дослідження імітаційної моделі електропривода ТРН-АД при роботі на типові механічні навантаження електромеханічні системи, моделювання та оптимізація 14.12.17
100 Минко А.Н., к.т.н., инженер ЧНПФ "Анкор-Теплоэнерго" Критерии оптимизации теплообменного оборудования в энергетике енергетика та енергетичні системи 12.12.17
101 Ільків А.В., магістрант, Пижов В.М., к.т.н., доцент Національний технічний університет України "Київський політехнічний інститут ім. Ігоря Сікорського" Моделювання розімкнутої електромеханічної системи з двома зазорами у механічній трансмісії електромеханічні системи, моделювання та оптимізація 11.12.17