Учасники конференції


Автори Назва доповіді Тематичний напрям Дата реєстр.
1 Олійник А.М., студент, Кременчуцький національний університет імені Михайла Остроградського Задачі дослідження процесів старіння трансформаторів електричні машини та апарати 02.04.17
2 Головатчук І.І., студент, Колодійчук Л.С., к.пед.н., доц. ВП НУБіП України "Бережанський агротехнічний інститут" АВТОМАТИЗОВАНА СИСТЕМА ПІДТРИМУВАННЯ МІКРОКЛІМАТУ В СІЛЬСЬКОГОСПОДАРСЬКОМУ ПРИМІЩЕННІ НА БАЗІ МІКРОКОНТРОЛЕРА автоматизація 31.03.17
3 Майборода С.В. Кременчуцький національний університет імені Михайла Остроградського Експрес-методи визначення параметрів асинхронних двигунів в динамічних режимах діагностика електромеханічних систем та енергоресурсозбереження 30.03.17
4 С .С. Романенко, асист. Кременчуцький національний університет імені Михайла Остроградського Ефективність підходів щодо організації винахідницької діяльності як системи під-готовки магістрів електромеханіків комп'ютерні технології в освіті та виробництві 27.03.17
5 Марченко А.В., студент, Волянський Р.С., к.т.н., доц. Дніпровський державний технічний університет Синтез інтервальної системи керування двомасовим електромеханічним обєктом комп'ютерні технології в освіті та виробництві 24.03.17
6 О.Б. Кобильська, к.ф.-м.н., доц., докторант кафедри інформатики і вищої математики, В.П.Ляшенко, д.т.н., проф., завідувач кафедри інформатики і вищої математики Т.С. Бриль, асистент кафедри інформатики і вищої математики, Кременчуцький національний університет імени Михайла Остроградського Інтегральні рівняння у математичних моделях теплообміну комп'ютерні технології в освіті та виробництві 24.03.17
7 Волянська Н.В., ст.викладач, Волянський Р.С., к.т.н., доц. Дніпровський державний технічний університет Інтервальна модель кола Чуа електромеханічні системи, моделювання та оптимізація 24.03.17
8 Богачов Г.О., студ., Зайченко Ю.М., асп. Національний технічний університет України "Київський політехнічний інститут імені Ігоря Сікорського" Лабораторний стенд для дослідження периферій-них пристроїв мікроконтролерів комп'ютерні технології в освіті та виробництві 24.03.17
9 Сердюк О.О., к.т.н., доц., Базишин М.Ю., ас. Можливість непрямого визначення температури ділянки шкіри на основі електричних сигналів комп'ютерні технології в освіті та виробництві 23.03.17
10 Dziak Jozef, Ing. PhD., Bereš Matej, Ing. Technical University of Košice, Faculty of Electrical Engineering and Informatics, Košice, Slovakia, THE STUDY OF MODERN METHODS FOR ELECTRICAL AND ELECTRONIC CIRCUIT SIMULATION USING MATLAB AND MATLAB GRAPHICAL USER INTERFACE комп'ютерні технології в освіті та виробництві 22.03.17
11 Jacko, P. Ing., D. Kováč, prof. Dept. of Theoretical and Industrial Electrical Engineering, FEI TU of Košice, Slovak Republic CONVERTERS AND TIME CONVERSION MEASUREMENT OF STM32F446RE MICROCONTROLLER комп'ютерні технології в освіті та виробництві 22.03.17
12 Печеник М.В., к.т.н., доц., Бурьян С.О., к.т.н., доц., Войтко О.А., студент Національний технічний університет України "Київський політехнічний інститут імені Ігоря Сікорського" Дослідження точності позиціонування шахтної підйомної установки з частотним керуванням електромеханічні системи, моделювання та оптимізація 21.03.17
13 Мельник О.О., магістрант, Ніконенко Є.О., студент, Пересада С.М. д.т.н., проф. «КПІ ім. Ігоря Сікорського», кафедра автоматизації електромеханічних систем та електроприводу До вибору електромеханічної частини електробуса для міських перевезень електромеханічні системи, моделювання та оптимізація 21.03.17
14 И. А. Крамаренко, магистрант, Д. Є. Чернов, магистрант, А. О. Богодист, магистрант. Кременчугский национальный университет имени Михаила Остроградського ОБОСНОВАНИЕ К РАЗРАБОТКЕ СИСТЕМЫ УПРАВЛЕНИЯ ПОРТАЛЬНЫМ КРАНОМ ТИПА «КИРОВЕЦ» комп'ютерні технології в освіті та виробництві 21.03.17
15 Бурьян С.О., к.т.н., доц., Березюк Є.Ю., Біленко В.В., студенти Національний технічний університет України "Київський політехнічний інститут імені Ігоря Сікорського" Електромеханічна система автоматизації чотириланкового маніпулятора комп'ютерні технології в освіті та виробництві 21.03.17
16 А. О. Богодист, магістрант, Д. Є. Чернов, магістрант, І. О. Крамаренко, магістрант, О. А. Хребтова ст. викл Експериментальні дослідження асинхронного двигуна при рушанні на лабораторному стенді діагностика електромеханічних систем та енергоресурсозбереження 21.03.17
17 Д. Є. Чернов, магістрант, А. О. Богодист, магістрант, І. О. Крамаренко, магістрант, О. А. Хребтова ст. викл Визначення втрат у сталі при рушанні асинхронного двигуна в важких умовах діагностика електромеханічних систем та енергоресурсозбереження 21.03.17
18 Худяєв О.А., к.т.н., доц., Поленок В.В., викл.-стажист, Національний технічний університет "Харківський політехнічний інститут" Динамическая точность многоканального дифференциально-редукторного электропривода подачи електромеханічні системи, моделювання та оптимізація 21.03.17
19 Петиченко В. Ю., маг., Нєстєров І. О., маг. СИСТЕМА КОМП’ЮТЕРНОГО БАЧЕННЯ НА БАЗІ ОДНОПЛАТНОГО МІКРОКОМП’ЮТЕРА RASPBERRY PI інновації в освіті та виробництві 21.03.17
20 В.Д. Барановский, студент, О. А. Позігун, асп., В. К. Титюк, к.т.н., доцент Криворізький національний університет ОСОБЕННОСТИ РЕЖИМА ТРОГАНИЯ АСИНХРОННЫХ ДВИГАТЕЛЕЙ електромеханічні системи, моделювання та оптимізація 21.03.17
21 Реуцька А.В., студ., Артеменко А.М., старш. викл. Кременчуцький національний університет імені Михайла Остроградського Комп’ютеризований лабораторний стенд для дослідження системи генера-тор-двигун комп'ютерні технології в освіті та виробництві 20.03.17
22 Ing. Dávid Schweiner, PhD. Student (1st year) Department of Theoretical and Industrial Electrical Engineering, Technical University of Košice, Slovakia Measurements of a parallel connection of the DC/DC converters електричні машини та апарати 20.03.17
23 Єрьоменко Є.І., магістр, Коляска А.Г., магістр, Ковбаса С.М., к.т.н., доц. КПІ ім. Ігоря Сікорського Розрахунок параметрів електромеханічної систе-ми електробусу електромеханічні системи, моделювання та оптимізація 20.03.17
24 Ченчевой В.В., к.т.н., ас., Прус В.В., к.т.н., доц. Особливість теплових процесів в автономному асинхронному генераторі при високому насиченні магнітної системи електромеханічні системи, моделювання та оптимізація 20.03.17
25 А.В. Бялобржеский, к.т.н., доц., В.В. Прус, к.т.н., доц., А.В. Никитина, ст.препод., Е.А. Никитина, студ. Кременчугский государственный университет имени Михаила Остроградского ул. Первомайская, 20, 39600, г. Кременчуг, Украина МОЩНОСТЬ ИСКАЖЕНИЯ НЕСИНУСОИДАЛЬНЫХ СИГНАЛОВ комп'ютерні технології в освіті та виробництві 20.03.17
26 Бурьян С.О., к.т.н., доц., Наумчук Л.М., аспірантка, У Сюань, студентка Національний технічний університет України "Київський політехнічний інститут імені Ігоря Сікорського" Дослідження системи стабілізації тиску нафтовидобувного комплексу електромеханічні системи, моделювання та оптимізація 20.03.17
27 Приступа Д.Л., к.т.н., асист., Національний технічний університет України "Київський політехнічний інститут імені Ігоря Сікорського" Терлецький Є. С., студент, Сентенніал Колледж Концепція лабораторного практикуму по дослідженню багатоосьових електромеханічних систем комп'ютерні технології в освіті та виробництві 20.03.17
28 Захарченко Ю.О., Димко С.С., к.т.н, Національний технічний університет України "Київський політехнічний інститут імені Ігоря Сікорського" ДОСЛІДЖЕННЯ СХЕМ ДЕТЕКТУВАННЯ НУЛЯ ДЛЯ СТВОРЕННЯ СИСТЕМИ ІМПУЛЬСНО-ФАЗОВОГО КЕРУВАННЯ електромеханічні системи, моделювання та оптимізація 20.03.17
29 Сливканич М.В., Ковбаса С.М., к.т.н., доц., Димко С.С., к.т.н, Національний технічний університет України "Київський політехнічний інститут імені Ігоря Сікорського" ПОРІВНЯЛЬНЕ ДОСЛІДЖЕННЯ АЛГОРИТМІВ КЕРУВАННЯ АСИНХРОННИМИ ДВИГУНАМИ В ЕЛЕКТРОТРАНСПОРТІ електромеханічні системи, моделювання та оптимізація 20.03.17
30 А. Г. Волочай, магістрант, Д. Й. Родькін, д.т.н., проф. Кременчуцький національний університет імені Михайла Остроградського Використання фіктивних джерел живлення при ідентифікації параметрів асинхронного двигуна енергетичним методом електромеханічні системи, моделювання та оптимізація 20.03.17
31 Базишин М. Ю., ас., Сердюк О.О., к.т.н., доц. Кременчуцький національний університет імені Михайла Остроградського Лабораторный комплекс по дисциплине «Автоматизация типовых технологических процессов» комп'ютерні технології в освіті та виробництві 20.03.17
32 А.А. Петриченко, асист., Р.В. Зіманков, асп., Є.С. Біднов, магістр ДВНЗ «Криворізький національний університет» Розрахунок опору спрацювання апарата захисту від витоків струму на землю для деформування його захисної характеристики енергетика та енергетичні системи 20.03.17
33 Д. Ю. Сусік, студент, Н. В. Зачепа, асистент, Ю. В. Зачепа, к.т.н., доцент Кременчуцький національний университет імені Михайла Остроградського АВТОМАТИЗОВАНА СИСТЕМА МОНІТОРИНГУ ПОКАЗНИКІВ ПЕРЕТВОРЕННЯ ЕЛЕКТРИЧНОЇ ЕНЕРГІЇ АВТОНОМНОГО ДЖЕРЕЛА ЕЛЕКТРОПОСТАЧАННЯ діагностика електромеханічних систем та енергоресурсозбереження 19.03.17
34 Кавінський Д. А., студ., Дубаз Файсал, студ. ДВНЗ "Криворізький національний університет" Аналіз роботи тягових двигунів постійного струму з послідовним збудженням при імпульсному регулюванні напруги живлення електромеханічні системи, моделювання та оптимізація 19.03.17
35 Коваленко І. І., студент, Біднов Є. С., магістр, Криворізький національний університет Розробка лабораторного обладнання з тяговим двигуном постійного струму послідовного збудження. електромеханічні системи, моделювання та оптимізація 19.03.17
36 В.М. Соколенко, аспірант, М.О. Демченко аспірант, М.В. Філіппова к.т.н., доцент Національний технічний університет України «Київській політехнічний інститут ім. Ігоря Сікорського» АЛГОРИТМ КЛАСИФІКАЦІЇ ВИРОБІВ комп'ютерні технології в освіті та виробництві 19.03.17
37 С. В. Каленик, магістрант, Н. В. Зачепа, асистент Кременчуцький національний университет імені Михайла Остроградського Випробувальний комплекс для діагностики стану асинхронних двигунів при післяремонтних випробуваннях діагностика електромеханічних систем та енергоресурсозбереження 19.03.17
38 Гусач С.С., студ., Мамчур Д.Г., доц. Кременчуцький національний університет імені Михайла Остроградського. SCADA-система керування роботою тельфера з функцією гасіння коливань вантажу автоматизація 19.03.17
39 Смірнов О.О., студент, Лещук О.Ю., асистент Кременчуцький національний університет імені Михайла Остроградського Лабораторне устаткування для вивчення можливостей систем керування промислових регуляторів температури. автоматизація 18.03.17
40 Лазаренко М.В., студент, Юхименко М.Ю., старш. викл. Кременчуцький національний університет імені Михайла Остроградського СИСТЕМА ВIЗУАЛIЗАЦIЇ ТА ДИСПЕТЧЕРСЬКОГО КОНТРОЛЮ ТЕХНОЛОГIЧНОГО ПРОЦЕСУ ВИГОТОВЛЕННЯ СКЛОПЛАСТИКОВИХ ТРУБ комп'ютерні технології в освіті та виробництві 17.03.17
41 Карпенко О.С., студент, Юхименко М.Ю., старш. викл. Кременчуцький національний університет імені Михайла Остроградського Особливості побудови системи регульованого електропривода прямохідних технологічних механізмів комп'ютерні технології в освіті та виробництві 17.03.17
42 Bučko R., assistant professor Technical University of Košice, Letná 9, 042 00 Košice, Slovak Republic Simple bike computer комп'ютерні технології в освіті та виробництві 17.03.17
43 Голобородько С.В., асп., Худяєв О.А., к.т.н., доц. Національний технічний університет "Харківський політехнічний інститут" Учет нелинейностей трения в двухканальном электроприводе подачи с двумя винтовыми пара-ми електромеханічні системи, моделювання та оптимізація 17.03.17
44 Hodulíková Anna, assistant profesor, Ing.,PhD., Technical University of Košice, Slovak Republic AUTOMATION OF PLANT FACTORIES автоматизація 17.03.17
45 Гайдук В. О., студ., Кравець О. М., к.т.н., ст. викл., Кременчуцький національний університет імені Михайла Остроградського Система позиціювання рухомої ланки робота-маніпулятора рм-01 в умовах навчальної лабораторії автоматизація 17.03.17
46 Бойко Л.Г. асист.Кременчуцький національний університет імені Михайла Остроградського О повышении эффективности работы Украинской Ассоциации инженеров - электриков на кафедре Систем автоматического управления и электропривода інновації в освіті та виробництві 17.03.17
47 Головін Є.О., аспірант, Паліс Ш.Ф., др. -інж., проф., Магдебурзький університет імені Отто-фон-Геріке Підхід згідно-паралельної корекції для керування портальним краном електромеханічні системи, моделювання та оптимізація 17.03.17
48 Т.В.Землянська, студ. Кременчуцький національний університет імені Михайла Остроградського Підвищення компенсації неактивних складових струму при роботі тигельної печі опору в умовах ливарного виробництва ПАТ "АВТОКРАЗ" енергетика та енергетичні системи 17.03.17
49 Федотьєв А.В., маг., Сергієнко І.С., маг. Кременчуцький національний університет імені Михайла Остроградського Особливості математичного моделювання дробновимірних інтегро-диференційних регуляторів електромеханічні системи, моделювання та оптимізація 17.03.17
50 Перекрест А. Л., к.т.н., доц., Чеботарьова Є. О., магістрант. Кременчуцький національний університет імені Михайла Остроградського Вимоги до інтерактивного інструментарію оцінки ефективності рішень з термомодернізації цивільних будівель комп'ютерні технології в освіті та виробництві 16.03.17
51 А. В. Сергієнко, студ., О. М. Кравець, к.т.н., Т. В. Коренькова к.т.н., доц. Кременчуцький національний університет імені Михайла Остроградського РОЗРОБКА КОМП’ЮТЕРИЗОВАНОЇ СИСТЕМИ КЕРУВАННЯ ЕЛЕКТРОПРИВОДОМ ТРУБОПРОВІДНОЇ АРМАТУРИ комп'ютерні технології в освіті та виробництві 16.03.17
52 Ковальчук В.Г., ассист., Коренькова Т.В., к.т.н., доц. Кременнчугский национальный университет имени Михаила Остроградского ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ЭКВИВАЛЕНТНЫХ ЭЛЕКТРИЧЕСКИХ СХЕМ ЗАМЕЩЕНИЯ В ЗАДАЧАХ ИДЕНТИФИКАЦИИ ПАРАМЕТРОВ ЭЛЕКТРОГИДРАВЛИЧЕСКОГО КОМПЛЕКСА електромеханічні системи, моделювання та оптимізація 16.03.17
53 Манько Р.Н., асп., Ковальчук В.Г., ассист., Коренькова Т.В., к.т.н., доц. Кременнчугский национальный университет имени Михаила Остроградского ДИАГНОСТИКА УТЕЧЕК В ТРУБОПРОВОДНОЙ СЕТИ НАСОСНОГО КОМПЛЕКСА ПРИ ФОРМИРОВАНИИ ТЕСТОВОГО ГАРМОНИЧЕСКОГО ВОЗДЕЙСТВИЯ електромеханічні системи, моделювання та оптимізація 16.03.17
54 Сєров Р.В. студ. Кременчуцький національний університет імені Михайла Остроградського Комплекс регулювання рівня неактивної потужності у вузлі мережі з асинхронним генератором з фазним ротором. енергетика та енергетичні системи 16.03.17
55 Шевчук С.В., студ., Ломонос А.І., к.т.н., доц. Кременчуцький національний університет імені Михайла Остроградського Оптимізація режиму руху електропотягу з використанням генетичних алгоритмів електромеханічні системи, моделювання та оптимізація 15.03.17
56 Блінова А.С., студент, Чорна В.О., доц. Кременчуцький національний університет імені Михайла Остроградського ЕНЕРГЕТИЧНЕ ОБСТЕЖЕННЯ СИСТЕМИ ОСВІТЛЕННЯ НАВЧАЛЬНИХ ПРИМІЩЕНЬ УЧБОВОГО КОРПУСУ енергетика та енергетичні системи 15.03.17
57 Перекрест А.Л., к.т.н., доц., Романча Д.В., магістрантка. Підготовка і первинний аналіз даних для енергетичного моніторингу в муніципалітетах комп'ютерні технології в освіті та виробництві 15.03.17
58 Закладний О.О., к.т.н., доц, Є. Брижіцький, студент Національний технічний університет України "Київський політехнічний університет імені Ігоря Сікорського" МОДЕЛЬ КОНТРОЛЮ ЕНЕРГОЕФЕКТИВНОСТІ АСИНХРОННОГО ЕЛЕКТРОПРИВОДА діагностика електромеханічних систем та енергоресурсозбереження 14.03.17
59 Бояренцева Т.Ю., студ., Старостін С.С., д.т.н., проф. Кременчуцький національний університет імені Михайла Остроградського АСПЕКТИ РЕАЛІЗАЦІЇ ПОЛІОПТИМАЛЬНОГО КЕРУВАННЯ У СИСТЕМІ ПОЗИЦІЙНОГО ЕЛЕКТРОПРИВОДА електромеханічні системи, моделювання та оптимізація 14.03.17
60 СОРОКА К.О. , к.т.н., с.н.с., доц., ЛИЧОВ Д. О., ас. Харківський національний університет міського господарства ім. О. М. Бекетова Розробка системи контролю витрат електроенергії та енергозбереження на наземному електричному транспорті діагностика електромеханічних систем та енергоресурсозбереження 13.03.17
61 З. Е. Арапова, студ., Г. А. Сивякова, к.т.н., доц. Карагандинский государственный индустриальный университет Преобразование двухмерных объектов в модели для 3D-печати с использованием САПР електромеханічні системи, моделювання та оптимізація 13.03.17
62 А. Е. Есимханова, студ., Г. А. Сивякова, к.т.н., доц. Карагандинский государственный индустриальный университет Особенности использования шаговых двигателей в 3D-печати електричні машини та апарати 13.03.17
63 В. В. Сабадаш, студ., С. М. Ігначук, студ. Кременчуцький національний університет імені Михайла Остроградського ЛАБОРАТОРНЕ ОБЛАДНАННЯ ДЛЯ ДОСЛІДЖЕННЯ СУЧАСНИХ СИСТЕМ ВЕНТИЛЯЦІЇ ТА ОПАЛЕННЯ В ЖИТЛОВО-КОМУНАЛЬНОМУ СЕКТОРІ електромеханічні системи, моделювання та оптимізація 12.03.17
64 Деревягин В. В. Кременчуцький національний університет імені Михайла Остроградського Вплив зварювальної установки постійного струму на показиники споживання електричної енергії ділянки цеху енергетика та енергетичні системи 11.03.17
65 Ромашихин Ю. В., к.т.н., доц., Руденко Н. А., ассист. Кременчуцький національний університет імені Михайла Остроградського ИДЕНТИФИКАЦИЯ НЕЛИНЕЙНОГО АКТИВНОГО СОПРОТИВЛЕНИЯ РОТОРА АСИНХРОННОГО ДВИГАТЕЛЯ В ПУСКОВЫХ РЕЖИМАХ РАБОТЫ діагностика електромеханічних систем та енергоресурсозбереження 11.03.17
66 Ястребов В.В. ст. викл. Кравець А.М. Шишков С.Ю. Шевченко С.И. Диспетчерська контролю даних газорозподільних станцій по каналу Ethernet автоматизація 11.03.17
67 Неживий Б. С., студ. Кременчуцький національний університет імені Михайла Остроградського Програмний комплекс для системи керування кроковим двигуном на базі платформи ARDUINO автоматизація 11.03.17
68 Гайдук В. О., студ., Кравець О. М., к.т.н., ст. викл., Кременчуцький національний університет імені Михайла Остроградського Бездротова система керування мобільним роботом автоматизація 11.03.17
69 Кирпа О.С., студ., Кравець О.М., к.т.н. ст.викл., Коренькова Т.В., к.т.н., доц. Кременчуцький національний університет імені Михайла Остроградського Структура віртуального комплеску-тренажеру гідротранспортної установки комп'ютерні технології в освіті та виробництві 11.03.17
70 Кирпа О.С., студ., Кравець О.М., к.т.н. ст.викл., Коренькова Т.В., к.т.н., доц. Кременчуцький національний університет імені Михайла Остроградського Статические и динамические характеристики гидротранспортной установки на базе виртуального комплекса-тренажера комп'ютерні технології в освіті та виробництві 11.03.17
71 Дозоренко О.В., студент, Демків В.С., студент Кременчуцький національний університет імені Михайла Остроградського Електротехнічний комплекс електропостачання гірничих підприємств на базі вітроенергетичних установок енергетика та енергетичні системи 10.03.17
72 Демків В.С., студ., Дозоренко О.В., студ. Кременчуцький національний університет імені Михайла Остроградського ЕЛЕКТРОТЕХНІЧНИЙ КОМПЛЕКС ЕЛЕКТРОПОСТАЧАННЯ ГІРНИЧИХ ПІДПРИЄМСТВ НА БАЗІ СОНЯЧНИХ ЕЛЕКТРОСТАНЦІЙ енергетика та енергетичні системи 10.03.17
73 Вирвикишка С.В., студент Кременчуцький національний університет імені Михайла Остроградського Актуальність впровадження концепції активного споживання електричної енергії в умовах ВАТ «Полтавський ГЗК» енергетика та енергетичні системи 10.03.17
74 Чистяков П. Р., асп. Кременчуцький національний університет імені Михайла Остроградського Віддалене керування електротехнічним лабораторним обладнанням через мережу Internet інновації в освіті та виробництві 09.03.17
75 Перекрест А. Л., к.т.н., доц., Герасименко О. В., асп. Кременчуцький національний університет імені Михайла Остроградського До побудови системи управління тепловим комфортом в приміщеннях цивільних будівель енергетика та енергетичні системи 09.03.17
76 Ромашихіна Ж.І., к.т.н., ст. викл., Глансков М.О., студ. Кременчуцький національний університет імені Михайла Остроградського Особливості використання вейвлет-перетворення при діагностиці пошкоджень стрижнів ротора асинхронних двигунів діагностика електромеханічних систем та енергоресурсозбереження 09.03.17
77 Мусієнко М.С. студент Кременчуцький національний університет імені Михайла Остроградського Автоматизація створення коло-польових моделей в програмному середовищі FEMM електричні машини та апарати 09.03.17
78 Romashykhina Zh., senior lecturer Kremenchuk Mykhaylo Ostrohradskyi National University Choice of the optimal wavelet-basis functions for diagnostics of rotor broken bars of induction motors діагностика електромеханічних систем та енергоресурсозбереження 09.03.17
79 Кочаток А.В.,ас. Слободенюк Ю.А. Вплив якості електроенергії на роботу системи тягового електропостачання електромеханічні системи, моделювання та оптимізація 09.03.17
80 Ломонос А.І., к.т.н., доц., Піддубний В.В., студ. Кременчуцький національний університет імені Михайла Остроградського Аналіз шляхів побудови систем керування електротехнічними випробувальними комплексами автоматизація 08.03.17
81 Даєв М.В, студент Кременчуцький національний університет імені Михайла Остроградського Оцінка характеру споживання електричної енергії ділянки цеху зі зварювальною установкою змінного струму електромеханічні системи, моделювання та оптимізація 08.03.17
82 Гераскін О.А., к.т.н., Скуратовський І.П., Кречик О.О., Татевосян А.А., студенти Національний технічний університет України «Київський політехнічний інститут ім. Ігоря Сікорського» Дослідження змін індукції в двигуні постійного струму при короткому замиканні витків обмотки збудження діагностика електромеханічних систем та енергоресурсозбереження 07.03.17
83 Гераскін О.А., к.т.н., Скуратовський І.П., Кречик О.О., Татевосян А.А., студенти Національний технічний університет України «Київський політехнічний інститут ім. Ігоря Сікорського» Градієнт температури в склотекстолітовій ізоляції ротора при зміні струму збудження турбогенератора електричні машини та апарати 07.03.17
84 Рухлов А.В., к.т.н., доц. Державний вищий навчальний заклад "Національний гірничий університет" м. Дніпро Про сучасні викилики для енергетичної системи України енергетика та енергетичні системи 07.03.17
85 Федоренко М.В. студ. Гаврилець Г.О. ст. викл. "Кременчуцький національний університет імені Михайла Остроградського" Використання інтелектуальних технологій в задачах аналізу обєктів керування комп'ютерні технології в освіті та виробництві 07.03.17
86 Сергієнко І.С., магістрант Кременчуцький національний університет імені Михайла Остроградського Аналіз автоматизованого процесу прийняття рішень по закупівлі та продажу молочних продуктів. автоматизація 07.03.17
87 Гаврилець Г.О., ст. викл., Мур О.В., студ. Кременчуцький національний університет імені Михайла Остроградського Інформаційна технологія візуалізації віброактивності електричних машин електромеханічні системи, моделювання та оптимізація 07.03.17
88 Кущ-Жирко М. О., студ., Перекрест А. Л., к.т.н., доц. Кременчуцький національний університет імені Михайла Остроградського Вимоги до системи диспетчеризації індивідуального теплового пункту громадської будівлі автоматизація 06.03.17
89 А. Н. Удербаев, студ., Е.В. Кунтуш, ст. препод. Карагандинский государственный индустриальный университет Модернизация системы электроснабжения береговой насосной станции КарГРЭС-1 енергетика та енергетичні системи 06.03.17
90 М. Т. Шокенов, студ., Е. В. Кунтуш, ст.препод. Карагандинский государственный индустриальный университет Применение виртуальных лабораторных работ в образовательном процессе інновації в освіті та виробництві 06.03.17
91 О.К. Пак, магистрант, Т.И. Сиверская, ст.преп. Карагандинский государственный индустриальный университет Онлайн курсы как один из инновационных путей получения непрерывного образования інновації в освіті та виробництві 06.03.17
92 Курин А.В.,студ., Т.И. Сиверская, ст.преп. Карагандинский государственный индустриальный университет Модернизация систем очистки газов в конвертерах електричні машини та апарати 06.03.17
93 Р.Н. Хайруллин, студ., Е. В. Спичак, ст. препод. Карагандинский государственный индустриальный университет МОДЕРНИЗАЦИЯ АВТОМАТИЧЕСКОЙ СИСТЕМЫ ПОЖАРОТУШЕНИЯ В СЕР-ВЕРНОМ ПОМЕЩЕНИИ АДМИНИСТРАТИВНО-БЫТОВОГО КОРПУСА ЛПЦ-1 АО «АРСЕЛОР МИТТАЛ ТЕМИРТАУ» енергетика та енергетичні системи 06.03.17
94 О. А. Позігун, асп., В. К. Титюк, к.т.н., доцент Криворізький національний університет Особливості визначення активного опору статора по пусковим характеристикам асинхронного двигуна електромеханічні системи, моделювання та оптимізація 06.03.17
95 Матвєєва А.В., студентка, Чорна В.О., к.т.н., доц. Кременчуцький національний університет імені Михайла Остроградського Енергетичний аудит енергетика та енергетичні системи 06.03.17
96 Хорошко Р. А. студ., "Кременчуцький національний університет імені Михайла Остроградського" Розподіл компонент потужностей електричної енергії на ділянці електроспоживання при роботі трифазного тиристорного регулятора енергетика та енергетичні системи 04.03.17
97 Яцюк Р.П. студ., Бурдільна Є.В. ст. викл. "Кременчуцький національний університет імені Михайла Остроградського" Розробка двоконтурного нейрорегулятора для керування двигуном постійного струму автоматизація 03.03.17
98 Слободянюк І. С., курсант, Будашко В.В., к.т.н., доцент Національний університет «Одеська Морська Академія» Ідентифікація маркерів деградаційних ефектів на лініях потоків гребних гвинтів комбінованого пропульсивного комплексу діагностика електромеханічних систем та енергоресурсозбереження 03.03.17
99 Теницький Б.А., студент, Кременчуцький національний університет імені Михайла Остроградського Дослідження спотворення потужності електричної енергії на ділянці елетроспоживання при роботі керованого тиристорного випрямляча діагностика електромеханічних систем та енергоресурсозбереження 03.03.17
100 Ільчук С.В., студ., Лазарєв Ю.Ф. к.т.н., Мироненко П.С. к.т.н. Національний технічний університет України "Київський політехнічний інститут імені Ігоря Сікорського" Алгоритми безплатформних інерціальних систем орієнтації на основі рівняння Пуассона комп'ютерні технології в освіті та виробництві 02.03.17
101 Сулим А.О., к.т.н. ДП "УкрНДІВ" Ломонос А.І., к.т.н., доц. Кременчуцький національний університет імені Михайла Остроградського Аналіз технічних рішень щодо керування енергообмінними процесами на тяговому рухомому складі з бортовими накопичувачами енергії енергетика та енергетичні системи 02.03.17
102 Петрученко А.О. асп., Мугенов Д.Д., асп., Босак А. В., к.т.н., асс. Національний технічний універсистет України "Київський політехнічний інститут імені Ігоря Сікорського" Компенсация возмущающий воздействий сложных электромеханических систем електромеханічні системи, моделювання та оптимізація 01.03.17
103 Ноженко В.Ю., ассист. Кременчугский национальный университет имени Михаила Остроградского Особенности энергопроцессов в резонансном контуре при изменении частоты електромеханічні системи, моделювання та оптимізація 28.02.17
104 Слободенюк Ю.О., асп Дослідження миттєвих електричних та енергетичних параметрів режиму системи тягового електропостачання постійного струму електромеханічні системи, моделювання та оптимізація 27.02.17
105 Бунько В.Я., к.т.н., доц. Відокремлений підрозділ Національного університету біоресурсів і природокористування України "Бережанський агротехнічний інститут" Підвищення параметрів та якості електричної енергії в мережах 0,4кВ на основі повної компенсації реактивної потужності енергетика та енергетичні системи 25.02.17
106 Задорожня І.М., к.т.н., доц., Задорожній М.О., к.т.н., доц. Донбаська державна машинобудівна академія ОПТИМІЗАЦІЯ ПАРАМЕТРІВ ЕЛЕКТРОМЕХАНІЧНИХ СИСТЕМИ З ГРАНИЧНИМ СТУПЕНЕМ ДЕМПФІРУВАННЯ ПРУЖНИХ КОЛИВАНЬ електромеханічні системи, моделювання та оптимізація 24.02.17
107 Д. І. Хвалін, асп. Інститут електродинаміки НАН України Екрани зубцево-пазової конструкції в потужних синхронних генраторах електричні машини та апарати 07.02.17
108 Риженков Д.В., аспірант Державний вищий навчальний заклад «Криворізький національний університет» АНАЛІЗ АЛГОРИТМІВ КОНТРОЛЕРІВ ВІДБОРУ МАКСИМАЛЬНОЇ ПОТУЖНОСТІ енергетика та енергетичні системи 03.02.17
109 Нежурін В.І., к.т.н., доц., Куваєв В.Ю., ст. викл., Дзвінчук А.В., студент. Національна металургійна академія України Визначення втрат в металоконструкціях феросплавної електропечі шляхом математичного моделювання за методом вторинних джерел електромеханічні системи, моделювання та оптимізація 16.01.17
110 Минко А.Н., к.т.н., зав. отделом, ГП «УкрНТЦ «Энергосталь» Электрогенерирующие установки малой мощности блочного исполнения електричні машини та апарати 06.12.16